Regulamin (Poznaj bazyliki w Polsce)

 

I Postanowienia ogólne

 

1. Celem odznaki jest zapoznanie się zdobywających z różnorodnością zabytków architektury sakralnej. Popularyzacja turystyki pieszej, kolarskiej oraz motorowej. Poznawanie walorów ziemi ojczystej, jej historii i zabytków.
2. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno – krajoznawczymi.
3. Odznaka jest ośmiostopniowa. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni od brązowego, przez srebrny,  złoty, duży brązowy, duży srebrny, duży złoty, duży platynowy do dużego diamentowego.

II Warunki zdobywania odznaki

1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia.
2. Czas zdobywania odznaki jest dowolny.
3. Potwierdzenia obiektów należy zbierać w książeczkach turystyki kwalifikowanej lub w samodzielnie wykonanych kronikach. Nie będą uwzględniane formy elektroniczne.
4. Raz zwiedzona Bazylika nie może być powtórnie zaliczona na wyższy stopień odznaki.
5. Nadwyżka zdobytych punktów na dany stopień odznaki zaliczana jest na wyższy stopień odznaki.
6. Punktacja przy zwiedzaniu obiektów:
– Za pieczątkę Bazyliki – 10 pkt
– Za zdjęcie z turystą na tle Bazyliki – 5 pkt
– Za każdą Bazylikę, która otrzymała tytuł nadany przez Jana Pawła II – 5 pkt
7. Wszystkie trzy przypadki punktacji mogą być łącznie zaliczone dla jednego obiektu.
8. Potwierdzeń obiektów może dokonywać Kadra PTTK (Przodownicy, Instruktorzy) w ilości nie więcej jak trzy obiekty na dany stopień odznaki.
9. Nie będą brane pod uwagę wklejki pieczątek.
10. Wymagana ilość punktów na poszczególne stopnie odznaki:
– Stopień Brązowy (czerwony otok) – 100 pkt
– Stopień Srebrny (niebieski otok) – 150 pkt
– Stopień Złoty (żółty otok) – 200 pkt

– Stopień Duży Brązowy (brązowy otok) – 300 pkt

– Stopień Duży Srebrny (srebrny otok) – 300 pkt

– Stopień Duży Złoty (złoty otok) – 300 pkt

-Stopień Duży Platynowy (biały otok) – 300 pkt

-Stopień Duży Diamentowy (z kamykiem) – przysługuje po zdobyciu wszystkich bazylik ujętych w kanonie na dzień nowelizacji (1.01.2020) czyli 154 obiekty.

-Honorowy – przysługuje osobom pomagającym w funkcjonowaniu i rozpowszechnianiu odznaki poza wymogami regulaminu – decyzja należy do referatu weryfikacyjnego odznaki.

III Weryfikacja

1. Książeczki, kroniki można przekazać do weryfikacji:
– Na comiesięcznych zebraniach członków Oddziału PTTK Radlin (informacja na stronie: www.sokol.radlin.pl)
– W czasie pełnionych dyżurów w siedzibie Oddziału PTTK Radlin w poniedziałki w godz. 16.00 – 18.00
– Na comiesięcznych zebraniach Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach
– Pocztą na adres Weryfikatora: Czesław Wodecki ul.Kubsza 27B/1 44-300 Wodzisław Śl. tel: 663 776 110
2. Osoba ubiegająca się o przyznanie odznaki drogą pocztową powinna dołączyć kopertę zwrotną ze znaczkiem na przesyłkę poleconą.

IV Postanowienia końcowe

1. Odznaka została ustanowiona z inicjatywy Komisji Turystyki Kolarskiej „Sokół”, Komisji Turystyki Pieszej „Piechur” oraz Komisji Krajoznawczej działających w ramach Oddziału PTTK Radlin
2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Referatu Weryfikacyjnego Odznaki.
3. W załączeniu Kanon – wykaz Bazylik w Polsce. W przypadku nadania tytułu kolejnego kościoła w Polsce do rangi Bazyliki przez Papieża, kościół ten automatycznie znajdzie się w kanonie.
4. Referat Odznaki może przyznać Odznakę Honorową w dowolnym stopniu, z pominięciem wymogów regulaminu.
5. Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK Radlin w dniu 21.10.2015.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2015.
7. Odznaka jest odpłatna.
8. Regulamin opracowali Instruktorzy Krajoznawstwa Wodecki Czesław, Mojżysz Konstancjusz oraz Likos Andrzej.

9. Znowelizowany regulamin obowiązuje od 1.01.2020 roku.

10. Dopuszcza się zaliczenie na poczet odznaki udokumentowane obiekty, zwiedzone przez turystę przed ustanowieniem odznaki i wejście w życie regulaminu. Honorowane będą wszystkie potwierdzenia uzyskane przez turystę w toku zdobywania innych odznak turystycznych. Zaliczane będą wszystkie Bazyliki znajdujące się w kanonie obiektów umieszczonych na stronie http://www.gcatholic.org/churches/data/basPL.htm do której odsyłacz jest na stronie Oddziału PTTK Radlin w zakładce Nasze Odznaki-Bazyliki-kanon obiektów.

11. Zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez PTTK Radlin w związku ze zdobywaniem i weryfikacją odznaki.