Regulamin odznaki “Patronackie Kolonie i Osiedla Robotnicze Śląska”


(znowelizowany 16.02.2022 r. – zmiany zostały podkreślone)

I. Postanowienia ogólne.

1. Celem odznaki krajoznawczej „Patronackie Kolonie i Osiedla Robotnicze Górnego Śląska”, zwanej dalej „odznaką” jest stworzenie turystom zachęty do poznania historii miast i regionów a także doznania przygody z oryginalną, historyczną architekturą patronackich kolonii i osiedli robotniczych oraz warunków życia rodzin robotniczych na ich terenie – dawniej i obecnie.

2. Regionami o których mowa w punkcie 1 uwzględniane będą regiony z terenu województwa śląskiego (wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 roku).

3. Odznaka posiada cztery stopnie: popularny, brązowy, srebrny, złoty.

II. Warunki zdobywania odznaki.

1. Odznakę można zdobywać w trakcie wycieczek zbiorowych lub indywidualnych (autokarowych, samochodowych, motorowych, rowerowych, pieszych, itd.) na terenie regionów wymienionych w punkcie I.1 tego regulaminu..

2. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno – krajoznawczymi.

3. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6-tego roku życia.

4. Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

5. Do zdobycia poszczególnych stopni odznaki należy zwiedzić wymaganą (podaną w poniższej tabeli) ilość kolonii/osiedli. Obiekt może być zaliczany tylko jeden raz łącznie na wszystkie stopnie odznaki.

Stopień Ilość kolonii/osiedli do zwiedzenia:

Popularny5
Brązowy10
Srebrny15
Złoty20

III. Zasady dokumentowania (potwierdzania) zwiedzanych kolonii/osiedli.

1.Potwierdzenia pobytu w danym miejscu (tylko w formie zdjęciowej) należy zamieścić w samodzielnie wykonanej kronice. Forma kroniki może być dowolna  (album foto z opisami zdjęć lub płyta CD albo pendrive ze zdjęciami w formacie jpg  i opisami w formacie doc.).

 2. Zdjęcia lub filmy powinny przedstawiać zwiedzaną kolonię/osiedle, jej fragment lub obiekt. Honorowane będą zdjęcia (nagrania) uwidaczniające obiekty grupowe (np. kilka numerów domów w ciągu) np. osiedle Nikiszowiec. Regulamin nie określa wymaganej ilości zdjęć ze zwiedzanej kolonii/osiedla – jednak załączone zdjęcie lub zdjęcia powinny umożliwić identyfikację zwiedzanej kolonii/osiedla.

 Co najmniej jedno zdjęcie dla danej kolonii/osiedla z widoczną datą wykonania zdjęcia powinno zawierać wizerunek zwiedzającego odznakę na tle zwiedzanego obiektu. Pozostałe zdjęcia z danej kolonii/osiedla, z tą samą datą widoczną na zdjęciach mogą być bez wizerunku zdobywającego odznakę.

 3. Kronika powinna zawierać:

 – w formie wydruku: nazwisko, imię zdobywającego, rok urodzenia oraz miejscowość zamieszkania, nazwę klubu, dane do korespondencji (nr telefonu lub adres e-mail) dane osobowe wymagane tylko dla weryfikacji odznaki,

 – zdjęcie lub zdjęcia dot. zwiedzanych obiektów z opisem o zwiedzanych obiektach (miejscowość, nazwa kolonii lub osiedla, lokalizacja np. nazwa ulicy, numer domu) zgodnie z widocznymi obiektami na zdjęciach.

IV Weryfikacja.

Weryfikacji odznaki dokonuje się na podstawie kroniki zawierającej udokumentowanie spełnienia warunków do zdobycia danego stopnia odznaki.

W przypadku zdobywania odznaki wyższych stopni (od brązowego wzwyż) należy dołączyć również kroniki (wykazy zwiedzonych miejsc) ze wszystkich stopni niższych.

Kroniki do weryfikacji można przekazywać w następujący sposób:

– osobiście na comiesięcznych zebraniach klubowych oddziału PTTK Radlin w środę po 14 dniu miesiąca o godz.16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Radlin (budynek C – I piętro),

– przedstawicielowi Oddziału PTTK Radlin na spotkaniach Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach w drugą środę każdego miesiąca,

– przesyłając listem na adres: Jacek Antonowicz, 44-273 Rybnik, ul. Niewiadomska 56

Przesyłając kroniki w formie listowej należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną z naklejonym znaczkiem oraz wypisanym potwierdzeniem na przesyłkę poleconą z uwzględnieniem wagi odznaki.

Przesłanie kroniki odznaki do jej weryfikacji wiąże się z chęcią zakupu odznaki w przypadku pozytywnej weryfikacji. Odznaka jest odpłatna.

Szczegółowych informacji na temat odznaki udziela weryfikator odznaki poprzez e-mail: antjac “małpa” interia.pl.

V. Postanowienia końcowe.

1. Odznaka została ustanowiona z inicjatywy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK Radlin.

2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zespołu Weryfikacyjnego Odznaki.

3. W przypadkach szczególnych Zespół weryfikacyjny Odznaki może przyznać odznakę w poszczególnych stopniach honorowo z pominięciem wymogów niniejszego regulaminu.

4. Zespół weryfikacyjny odznaki tworzą:

Przewodniczący – Jacek Antonowicz, członkowie – Bogdan Tytko, Sławomir Gac.

5. Znowelizowany regulamin odznaki został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Radlin w dniu 16.02.2022 roku uchwałą nr 2/2022/IV, a obowiązuje od dnia uchwalenia.

6. Zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Oddział PTTK Radlin w związku ze zdobywaniem i weryfikacją odznaki.

Rady praktyczne dla zdobywających odznakę „Patronackie Kolonie i Osiedla Robotnicze Śląska”

Przed przystąpieniem do zwiedzania poszczególnych kolonii/osiedli patronackich warto:

1)zapoznać się z rejestrem wojewódzkim zabytków trwałych „A” oraz rejestrami gminnymi;

2)zapoznać się z literaturą oraz ustaleniami urzędowymi na temat kolonii/osiedli patronackich w danej miejscowości;

3)zapoznać się z materiałami na temat zwiedzanych kolonii/osiedli zamieszczonymi w internecie;

4) zapoznać się z bazą patronackich kolonii i osiedli robotniczych Śląska zamieszczoną w załączniku do niniejszego regulaminu.

Informacje takie ułatwią dotarcie do zwiedzanych patronackich kolonii/osiedli robotniczych, pozwolą na pełniejsze poznanie ich architektury oraz warunków mieszkaniowych w tych koloniach i osiedlach dawniej i obecnie.