Regulamin odznaki im. Świętej Barbary

(znowelizowany 16.02.2022 r. – zmiany zostały podkreślone)


I. Postanowienia ogólne.

 1. Celem odznaki krajoznawczej im. św. Barbary zwanej dalej „odznaką” jest przybliżenie turystom postaci św. Barbary – patronki m.in. górników, popularyzacja miejsc, szczególnie zakładów pracy – gdzie patronuje ich załogom.
 2. Odznakę można zdobywać w trakcie wycieczek zbiorowych oraz indywidualnie w dowolnej formie turystyki (rowerowa, autokarowa, samochodowa, piesza, itd. w kraju i za granicami.
 3. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno – krajoznawczymi.
 4. Odznaka posiada cztery stopnie:
 • stopień pierwszy,
 • stopień drugi,
 • stopień trzeci,
 • stopień czwarty
 • honorowy.

5. Poszczególne stopnie zdobywanej odznaki różnić będą się kolorem podkładki pod odznaką:

 • stopień pierwszy – podkładka czarna,
 • stopień drugi – podkładka zielona,
 • stopień trzeci – podkładka żółta,
 • stopień czwarty – honorowy – podkładka biała.
  Odznaka przyznana honorowo wręczana będzie zasadniczo łącznie ze specjalnym certyfikatem przy specjalnych uroczystych okazjach, chyba że zdobywający odznakę w stopniu honorowym zażyczy sobie inną formę jej wręczenia.

II. Warunki zdobywania odznaki.

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6-go roku życia.
 2. Czas zdobywania odznaki jest dowolny.
 3. Potwierdzenia pobytu (tylko w postaci zdjęciowej) w danym miejscu przy obiekcie św. Barbary należy zamieścić w samodzielnie wykonanej kronice. Forma kroniki jest dowolna ( album foto z opisami lub płyta CD ze zdjęciami w formacie jpg lub pdf i opisami w formacie doc). Zdjęcia powinny przedstawiać wizerunek św. Barbary ( np. ołtarz, sztandar. Fragment otoczenia , itp.) łącznie z osobą zdobywającą odznakę. Można wykonać zdjęcie samego obiektu oraz drugie zdjęcie z osobą w innym ujęciu obok tego obiektu (np. z oddali, na zewnątrz kościoła, itp.). Nie potrzeba
  żadnych pieczątek.
 4. Do zdobycia odznaki w stopniu pierwszym, drugim i trzecim – należy zaliczyć po 100 punktów, do stopnia honorowego – należy zaliczyć kolejne 200 punktów za zwiedzane obiekty ze św. Barbarą.
  Punktacja za zwiedzone obiekty św. Barbary jest następująca:
 • ołtarz główny lub boczny z wizerunkiem św. Barbary w kościele pw. św. Barbary – 5 punktów,
 • ołtarz boczny przedstawiający głównie św. Barbarę w kościele pod innym wezwaniem – 4 punkty,
 • groty lub kaplice z wizerunkiem głównie św. Barbary (poza kościołem oraz w kościele – 3 punkty
 • figury wolno stojące, obrazy, płaskorzeźby, malowidła, witraże z wizerunkiem św. Barbary, w dowolnych miejscach publicznych (poza urzędami)- w tym również w kościele, w muzeach, w izbach pamięci i tradycji – po 2 punkty,
 • sztandar z wizerunkiem św. Barbary (awers i rewers łącznie) – 2 punkty,
 • obrazy, figury, płaskorzeźby, makaty, herby (na tablicach z nazwą miejscowości – jedna tablica), itp. z wizerunkiem św. Barbary w urzędach (biurach), w prywatnym mieszkaniu oraz w innych miejscach nie publicznych – 1 punkt,
 • ołtarze, figury, malowidła, itp. z wizerunkiem św. Barbary na powierzchni zakładu pracy (poza biurami) – 3 punkty,
 • ołtarze, figury, malowidła, itp. z wizerunkiem św. Barbary w wyrobiskach podziemnych – 4punkty.
  Nie będą punktowane obrazy, figury, rzeźby, itp. z wizerunkiem św. Barbary przeznaczone do handlu oraz fotki z czasopism, książek, a także obrazki, mini figurki np. breloczki, medaliki, itp. oraz inne które nie stanowią elementu stałego lub co najmniej długoterminowego wyposażenia oraz nie będące godnie wyeksponowane.
  Za każdy zwiedzony obiekt św. Barbary za granicą Polski przyznane zostaną dodatkowo 2 punkty.

5. Nadwyżka ponad 100 punktów za zwiedzone obiekty św. Barbary podczas zdobywania danego stopnia odznaki będą zaliczane na konto kolejnego wyższego stopnia, niezależnie od tego kiedy odznaka była zdobywana.

III. Weryfikacja.

 1. Weryfikacji odznaki dokonuje się na podstawie kroniki zawierającej udokumentowanie spełnienia warunków do zdobycia odznaki. Formę kroniki opisano w punkcie II.3

2. Do kroniki należy dołączyć:

 • opis: nazwisko oraz imię zdobywającego odznakę, miejscowość zamieszkania, numer pesel,
 • wykaz zwiedzonych obiektów z datami zwiedzania, punktacją za poszczególne obiekty zwiedzone oraz z podsumowaniem punktacji na dany stopień odznaki. W przypadku zdobywania odznaki kolejnego wyższego stopnia należy dołączyć również wykazy ze stopni niższych.

3. Turysta zdobywający odznakę, przedkładający kronikę do weryfikacji ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość informacji zawartych w kronikach przekazywanych do weryfikacji.

4. Kroniki do weryfikacji można przekazywać w następujący sposób:

 • osobiście na comiesięcznych zebraniach oddziałowych; terminy oraz miejsce zebrań podawane jest na stronie pttk.radlin.pl
 • osobiście w siedzibie oddziału w czasie dyżurów poniedziałkowych w godzinach 15.00 do 17.00; adres oddziału: podany poniżej,
 • przesyłając listem na adres: Oddział PTTK Radlin, 44-310 Radlin, ul. Mariacka 9,
 • przesyłając listem na adres: Jacek Antonowicz, 44-273 Rybnik, ul. Niewiadomska 56.

5. Przesyłając kronikę drogą pocztową na jeden z podanych adresów należy w przesyłce dołączyć kopertę z adresem zwrotnym iż naklejonymi znaczkami o odpowiedniej wartości.

6. Odznaka jest odpłatna. Koszt odznaki wynosi 12 złotych. Należność za odznakę można przekazać łącznie z kroniką do weryfikacji.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Odznaka została ustanowiona z inicjatywy Komisji Turystyki Kolarskiej „SOKÓŁ” przy współpracy z Komisją Krajoznawczą Oddziału PTTK Radlin.

2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zespołu Weryfikacyjnego Odznaki.

3. W przypadkach szczególnych Zespół Weryfikacyjny Odznaki może przyznać odznakę w poszczególnych stopniach w tym w stopniu honorowym z pominięciem wymogów niniejszego regulaminu.

4. Regulamin odznaki został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Radlinie w dniu 21 grudnia 2011 roku, a znowelizowany w dniu 16 lutego 2022 roku i od tego dnia obowiązuje w wersji
znowelizowanej.

5. Zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Oddział PTTK Radlin w związku ze zdobywaniem i weryfikacją odznaki.


Zespół Weryfikacyjny
Jacek Antonowicz przewodniczący

Sławomir Gac wiceprzewodniczący

Bogdan Tytko członek