Regulamin odznaki Śladami ofiar górniczego stanu

(tekst znowelizowany został podkreślony)

I. Postanowienia ogólne

1. Odznaka „Śladami Ofiar Górniczego Stanu” zwana dalej „odznaką” została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK Radlin z inicjatywy Komisji Krajoznawczej tego oddziału.

2. Celem ustanowienia odznaki jest:
– zachęcenie turystów do odwiedzania miejsc pamięci ofiar wypadków i katastrof górniczych zwanych dalej „miejscami pamięci”,
– rozbudzenie wśród turystów zainteresowania historią górnictwa naznaczoną różnymi tragicznymi wypadkami, katastrofami oraz innymi wydarzeniami,
– próba stworzenia bazy „jak trafić” z danymi dotyczącymi wspomnianych wyżej miejsc pamięci,
– zachęcenie szerokich kręgów młodzieży oraz dorosłych do uprawiania turystyki w różnej formie.

3.Określeniem „miejsce pamięci” dla celów niniejszego regulaminu przyjęto”:
– grobowce/mogiły/kwatery zbiorowe z opisem,
– grobowce/mogiły indywidualne z opisem,
– tablice, figury, pomniki, obeliski, obrazy, rzeźby, nazwy ulic, i.t.p. upamiętniające tragiczne i katastroficzne wydarzenia górnicze – zlokalizowane w miejscach publicznych, otwartych (ogólnodostępnych) oraz zamkniętych (kościoły, zakłady pracy, itp.)
Za upamiętniające tragiczne i katastroficzne wydarzenia górnicze brane będą dla celów tej odznaki pod uwagę wydarzenia zaistniałe w górnictwie podziemnym w górnictwie odkrywkowym, w górnictwie otworowym, w Polsce i za granicami – zaistniałe pod ziemią i na powierzchni zakładów, związane z działalnością eksploatacyjną oraz z innymi wydarzeniami historycznymi, np. wydarzenia w czasie II wojny światowej, wydarzenia na kopalni Wujek w roku 1981 w okresie stanu wojennego, itp. w wyniku których ludzie stracili życie.

4. Odznakę można zdobywać w trakcie wycieczek zbiorowych oraz indywidualnie w dowolnej formie turystyki w kraju i za granicami.

5. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno – krajoznawczymi.

6. Odznaka posiada cztery stopnie – brązowy, srebrny, złoty i honorowy.
Odznaka w stopniu honorowym wręczana będzie zasadniczo przy uroczystych okazjach oddziału PTTK Radlin, za wyjątkiem sytuacji gdy zdobywca odznaki w stopniu honorowym zechce odebrać odznakę w inny sposób.

II. Warunki zdobywania odznaki

1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7- go roku życia.

2. Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

3. Potwierdzenia pobytu (tylko w postaci zdjęciowej) w danym miejscu pamięci należy zamieścić w wykonanej kronice odznaki. Forma kroniki jest dowolna – album foto z opisami lub płyta CD ze zdjęciami w formacie „jpg” lub „pdf” i opisami w formacie „doc”. Zdjęcia powinny przedstawiać wizerunek miejsca pamięci łącznie z osobą zdobywającą odznakę. W przypadku niemożności wykonania zdjęcia w sposób opisany powyżej, można wykonać zdjęcie samego miejsca pamięci oraz dodatkowo wykonanie zdjęcia z osobą zdobywającą odznakę w sąsiedztwie miejsca pamięci. W przypadku nieczytelności opisów na obiektach na tak wykonanych zdjęciach należy wykonać dodatkowe zdjęcie zbliżenia samego opisu. UWAGA!!! NIE TRZEBA ŻADNYCH PIECZĄTEK.

4. Do zdobycia odznaki należy zaliczyć odpowiednią ilość punktów za odwiedzone miejsca pamięci na każdy stopień wg poniższej tabelki:

Stopień Liczba punktów Uwagi
Brązowy 20 Tylko terytorium Polski.
Srebrny 30 Dowolne miejsce w Polsce i za granicami.
Złoty 40 Dowolne miejsce w Polsce i za granicami.
Honorowy 50 Dowolne miejsce w Polsce oraz minimum 20 punktów z 50 obowiązkowo za granicami kraju

Za odwiedzenie miejsc pamięci punkty będą zaliczane następująco:

Miejsce pamięci Liczba punktów Kwatery/grobowce/mogiły zbiorowe powyżej dwóch ofiar 5 Grobowce/mogiły – jedna lub dwie ofiary we wspólnej mogile/grobie 2 Inne miejsca/obiekty pamięci – tablice, figury, pomniki, obeliski, obrazy, rzeźby, itp. 2

Wyjątki od powyższej punktacji:

– pomnik na terenie byłego szybu „Reden” w Radlinie – Reden – 5 punktów,
– za każde miejsce pamięci za granicami Polski – dodatkowo 1 punkt.
– za każde nowe miejsce/obiekt pamięci do bazy danych, określone współrzędnymi – komisja weryfikująca przyzna dodatkowo 2 punkty.

Droga Krzyżowa Górniczego Trudu w Boguszowie Gorcach szlakiem zielonym na szczyt Chełmca punktowana będzie następująco:
– za całość drogi krzyżowej, tzn. od obelisku wstępnego w pobliżu Rynku do stacji XIV na szczycie Chełmca (15 zdjęć) – 20 punktów,
– za kilka stacji tej drogi krzyżowej (bez obelisku wstępnego) – po 1 punkcie za każdą stację.

Miejsce pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach będzie punktowane następująco:
– wysoki (33 metry) krzyż – pomnik „Dziewięciu z Wujka” przy KWK Wujek w Katowicach – 5 punktów – zdjęcie na tle całego krzyża,
– symbol przewróconej bramy (dziewięć położonych krzyży)) z urnami z ziemią z grobów poległych górników – 5 punktów – zdjęcie na tle tych krzyży
– za wszystkie tablice pamiątkowe umieszczone za kolumnadą na rekonstrukcji ceglanego muru – 5 punktów – 2 zdjęcia na tle tablic,
– za zwiedzenie Muzeum Izbę Pamięci Kopalni „Wujek” – 5 punktów – zdjęcie w części muzeum poświęconej pacyfikacji kopalni.

Zdobywcom poszczególnych stopni odznaki „Szlakiem Dziewięciu z Wujka” zaliczone zostaną punkty według zasad niniejszego regulaminu, po przedstawieniu do weryfikacji odznaki „Śladami Ofiar Górniczego Stanu” dodatkowo kroniki odznaki „Szlakiem Dziewięciu z Wujka” niezależnie kiedy ta odznaka została zdobyta.

UWAGA!!! Wszystkie miejsca/obiekty pamięci powinny mieć informację o tragicznym wydarzeniu.
Figury, rzeźby, pomniki, obeliski, obrazy, itp. muszą dotyczyć konkretnego tragicznego wydarzenia lub działania opisanego na konkretnym obiekcie lub udokumentowane w inny sposób.
Opis dotyczący danego miejsca pamięci oraz wydarzenia któremu to miejsce jest poświęcone może być zamieszczony np. w internecie, podając link (adres) do tego opisu albo w dowolnym innym źródle zamieszczając wydruk. Możliwość ta dotyczy głównie miejsc pamięci zapomnianych a znalezionych przez innych turystów i poszukiwaczy.
Informacja dotycząca indywidualnych nieopisanych mogił, pochodząca z różnych źródeł powinna być wiarygodna i przekazana na odpowiedzialność osoby zdobywającej odznakę.
Nadwyżka punktów dla danego stopnia odznaki za odwiedzone miejsca/obiekty pamięci będzie zaliczana na konto wyższego stopnia odznaki niezależnie od tego kiedy niższy stopień odznaki był zdobywany.
Za szczególnie starannie wykonaną kronikę oraz za wzbogacające wiedzę informacje podane w kronice – komisja weryfikacyjna może przyznać dodatkowe punkty zaliczane zbiorowo przy zdobywaniu stopnia honorowego odznaki.

III. Weryfikacja

1. Weryfikacja odznaki dokonana będzie na podstawie przedstawionej kroniki zawierającej udokumentowanie spełnienia warunków do zdobycia odznaki. Formę kroniki opisano w punkcie II.3.

2. Do kroniki należy dołączyć:
– opis (nazwisko, imię, miejscowość zamieszkania oraz rok urodzenia zdobywającego odznakę,
– stopień zdobywanej odznaki,
– wykaz odwiedzonych miejsc/obiektów pamięci z datami odwiedzin oraz podsumowaniem punktacji na dany stopień wg poniższego wzoru:

Data Miejscowość Lokalizacja Rodzaj miejsca/obiektu Punktacja
\ Np. cmentarz, kościół, ulica, kopalnia. itd. Np. mogiła, pomnik, obelisk, tablica, itp. Jeżeli są znane to również współrzędne. Wg. zasady podanej w punkcie II.4.
\
\
Razem:

Jeżeli w czasie weryfikacji stwierdzone zostanie zaniżenie punktacji za poszczególne miejsca, wówczas zostaną punkty dodane. W przypadku zawyżonej punktacji, punkty zostaną odjęte.
W przypadku zdobywania stopni wyższych należy również dołączyć wykazy ze stopni niższych.

3. Osoba zdobywająca odznakę, przedkładająca do weryfikacji kronikę ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji zawartych w kronikach przekazywanych do weryfikacji.

4. Kroniki do weryfikacji można przekazywać w następujący sposób:
– Osobiście na comiesięcznych zebraniach klubowych. Terminy oraz miejsca zebrań podawane są na stronie: pttk.radlin.pl
– Osobiście w siedzibie oddziału w czasie poniedziałkowych dyżurów w godzinach 16.00 – 18.00. Adres oddziału podany jest poniżej.
– Przesyłając listem na adres: Oddział PTTK Radlin, 44-310 Radlin, ul. Mariacka 9.
– Przesyłając listem na adres: Jacek Antonowicz, 44-273 Rybnik, ul. Niewiadomska 56

5. Przesyłając kronikę na jeden z podanych adresów drogą pocztową należy w przesyłce dołączyć kopertę z adresem zwrotnym i z naklejonym znaczkiem pocztowym.

6. Odznaka jest odpłatna. Koszt odznaki wynosi 15 złotych. Należność za odznakę można przekazać łącznie z kroniką do weryfikacji lub przesłać na wyżej podany adres kol. Jacka Antonowicza.

7. W sprawach niejasnych związanych z przygotowaniem kroniki i opisów można kontaktować się poprzez e-mail: antjac “małpa” interia.pl.

IV. Postanowienia końcowe.

1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do zespołu weryfikacyjnego odznaki.

2. W przypadkach szczególnych Zespół weryfikacyjny Odznaki może przyznać odznakę w poszczególnych stopniach w tym również w stopniu honorowym z pominięciem wymogów niniejszego regulaminu.

3. Regulamin odznaki został przez Zarząd Oddziału PTTK Radlin: zatwierdzony w dniu 15 stycznia 2014 roku, a znowelizowany -16 lutego 2022 roku uchwałą nr 2/2022/IV.

4. Zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez PTTK Radlin w związku ze zdobywaniem i weryfikacją odznaki.

Oddział PTTK Radlin